De 4 elementen voor effectieve sturing op Asset Integrity

Metaal

Wettelijk verplicht onderhoud vraagt om effectief Management Control & Reporting System

Zeker voor productie van staal is het belangrijk dat er veilig wordt gewerkt met de installaties en dat de medewerkers in een voldoende gezonde werkomgeving kunnen werken. Bovendien zijn er, gezien de gevaarlijke en verontreinigende stoffen in het proces, behoorlijke risico’s op schade aan het milieu. Talloze wettelijke bepalingen geven hiervoor eisen en richtlijnen, die door het bedrijf moeten worden vertaald naar interne protocollen en processen. De nodige verplichte inspectie-activiteiten worden qua onderhoudsplan, soort equipment en risico (Regimes) gedefinieerd in een QHSE Document en voor planning, en monitoring van tijdige uitvoering en traceerbaarheid geborgd in het ERP-systeem. Hoe zorg je ervoor als management dat je voor Asset Integrity altijd weet wat je in huis hebt, met bijbehorende risico’s, de nodige maatregelen, en dat je zicht hebt op de integriteitstatus?

illustration

Oplossing

Er zijn vier elementen die hierbij essentieel zijn: de basis om Asset Integrity te kunnen managen goed op orde hebben, een omvattend en effectief georganiseerd MCRS, zorgvuldig geplande implementatiestappen én begeleiding van de nodige verandering van management en gedrag. De Esito change manager Frank Beunk heeft dit als projectleider vanuit het brede Asset Integrity Programma bij de klant opgepakt en uitgevoerd. Twee senior Reliability Engineers van Esito hebben gewerkt aan het definiëren en implementeren van technische standaarden voor onder andere het regime Instrumentele Beveiligingen. Het implementeren van betreffende maatregelen voor de regimes in het onderhoud-systeem is niet moeilijk, maar wel complex door de vele stakeholders, standaardisatie over 10 fabrieken en discipline. Er is veel kennis en ervaring met de SAP en onderhoud nodig om dit goed te kunnen inrichten. Daarnaast is een goede procedure nodig om alles up-to-date te houden. Met inrichting van de juiste onderhoud- en inspectieplannen en de processen ben je er niet. De mogelijk grote risico’s en het feit dat de overheid de wettelijke eisen vertaald wil zien in de praktijk, maken het nodig om het MCRS expliciet en aantoonbaar aandacht te geven. Als bedrijf wil je 100% in control zijn, en de overheid vraagt bij inspecties ook dat je dat kunt aantonen.

De vier relevante elementen:

  1. De basis goed op orde hebben; per wettelijk verplicht regime het betreffende equipment inventariseren en classificeren. In het onderhoud management systeem voorzien van afgestemde preventief onderhoudsplannen die invulling geven aan de gestelde eisen.
  2. Een effectief georganiseerd MCRS; een complete management control en reporting structuur voor Asset Integrity die aansluit op en geïntegreerd is in de bestaande Site MCRS én specifiek de nodige monitoring en sturing geeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De drie KPI’s die moeten worden gerapporteerd en gemanaged: tijdigheid van de uitvoering van verplichte inspecties, traceerbaarheid van het vervolg op de bevindingen uit de inspectie-rapportage, tijdigheid van het oplossen van de geconstateerde non-conformiteiten. Tezamen definiëren die compliance.
  3. Zorgvuldig geplande implementatiestappen; vooraf gaat inventarisatie, classificatie, inrichten van preventief onderhoudsplannen, regime toevoegen aan de rapportages en de overleggen, verfijnen en optimaliseren van het verplichte onderhoud en de verplichte documentatie. Als dat gereed is kan het MCRS hierop starten. De te volgen stappen: kick-off, inrichting van de overleggen, try-out, installatie binnen de Site MCRS, coachen op juiste uitvoering van de overleggen, checken van de regime-implementatie, richten op performance verbetering c.q. compliance management.
  4. De nodige verandering van management aanpak en gedrag; Asset Integrity goed managen vergt meer dan alleen de verplichte inspecties uitvoeren. Eigenlijk zou alles wat nodig is, goed moeten kunnen worden gemanaged in de reguliere werkstroom. Aangezien 100% goed zou moeten gaan voor compliance heeft het prioriteit en toch apart extra aandacht nodig. De asset owner, lees management van de fabriek, is verantwoordelijk. Maar specifieke monitoring, bijsturing en escalatie waar nodig zijn niet vanzelfsprekend. Een periode van opbouwen van awareness en het creëren van eigenaarschap van de nodige processen, overleggen en noodzakelijke sturing is nodig.

Een breed ingevoerd beleid voor Asset Integrity Management kun je alleen stapsgewijs invoeren. Dat maakt het nodig om alle randvoorwaardelijke zaken en het MCRS eerst te implementeren, te verankeren en toekomstbestendig te maken. Zo kun je ook nieuwe wetgeving en te implementeren regimes voor installaties langs dezelfde lijn en principes toevoegen en invoeren. De context waarin je als bedrijf Asset Integrity moet managen verandert voortdurend. De aandacht voor Asset Integrity kan en mag daarom niet verslappen, en het MCRS moet dus ook toezien op alles wat er nieuw wordt gevraagd. De implementatie van Asset Integrity management is dus nooit klaar, maar de implementatie van het MCRS moet daar wel klaar voor zijn.

Resultaat

Dit Asset Integrity MCRS is neergezet en geïmplementeerd als integraal onderdeel van het totale MCRS van de site voor Onderhoud en Health, Safety & Environment. De extra aandacht die nodig is voor de implementatieperiode is vertaald naar specifieke Integriteit Management overleggen. Door de vier genoemde elementen goed te implementeren, vermindert nut en noodzaak daarvoor. De verwachting is dat, als we een jaar of twee verder zijn, Asset Integrity als noodzakelijk performance-terrein goed kan en zal worden gemanaged in de bestaande werkstroom, overleggen en het overkoepelende Site MCRS zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Belangrijkste behaalde resultatengebieden zijn:

  • Tijdigheid van de uitvoering van verplichte inspecties
  • Traceerbaarheid van het vervolg op de bevindingen uit de inspectie-rapportage
  • Tijdigheid van het oplossen van de geconstateerde non-conformiteiten

Tags

shape

Hoe kunnen we helpen?

Wil je meer hierover weten, neem contact op met Frank Beunk