Algemene voorwaarden esito people b.v.

Tijdelijk personeel voor interim opdrachten

Artikel 1: Werkingssfeer

Om te voorzien in de behoefte aan tijdelijke krachten, bijvoorbeeld voor een speciaal project, wegens ziekte of omdat de werkdruk tijdelijk toeneemt, biedt ESITO PEOPLE BV (hierna te noemen: ESITO) dienstverlening aan in de vorm van Detachering. Een gedetacheerde medewerker is in dienst bij ESITO en wordt door ESITO begeleid en beoordeeld en krijgt waar nodig maatwerk opleidingen. Een gedetacheerde medewerker (interim professional) kan niet kosteloos door de opdrachtgever worden overgenomen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen onder welke voorwaarden dit is toegestaan. De bepalingen in deze paragraaf hebben betrekking op de opdracht tot het door ESITO op tijdelijke basis inzetten van een ESITO Gedetacheerde.

Artikel 2: Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Inzet: de tewerkstelling van een ESITO Gedetacheerde in het kader van een opdracht. De werkzaamheden vinden te allen tijde plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

ESITO Gedetacheerde: de ten behoeve van een opdracht in te zetten c.q. ingezette medewerker van ESITO. Een gedetacheerde medewerker kan werknemer in loondienst van ESITO zijn, maar bijvoorbeeld ook doorgeleende Zelfstandig Professional of werknemer van een derde partij.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens leiding en toezicht de ESITO Gedetacheerde in het kader van de opdracht werkzaam is.

Tarief: het door de opdrachtgever ter zake van de inzet van de ESITO Gedetacheerde aan ESITO verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Aanvraag en selectie

a. De opdrachtgever verstrekt ESITO voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden, aangevuld met informatie over functie-eisen, inschaling, de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (voor zover benodigd om waar vereist de inlenersbeloning vast te kunnen stellen), werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats en alle wettelijk vereiste gegevens m.b.t. de arbeidsomstandigheden.

ESITO selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie één of meer ESITO Gedetacheerden, die zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde ESITO Gedetacheerde af te wijzen.

b. ESITO schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet - of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn - leiden tot de daadwerkelijke inzet van een ESITO Gedetacheerde.

c. ESITO is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van ESITO onvoldoende is gebleken. Bij tussentijdse beëindiging om deze reden wordt naar de stand van de opdracht afgerekend. Het bepaalde in artikel 10 (m.b.t. Overname) blijft onverkort van toepassing.

d. ESITO is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de inzet van een ESITO Gedetacheerde die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever onverwijld en binnen 8 dagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht ter zake bij ESITO indient en daarbij aannemelijk maakt dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van ESITO bij de selectie.

Artikel 4: Duur van de opdracht

a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor

▪ een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum) of

▪ een bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld voltooiing van het project, de opdracht doet eindigen) of

▪ een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum).

b. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat de vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

c. Met het oog op de wettelijke aanzegverplichting voor tijdelijke contracten geldt dat opdrachtgever geacht wordt ESITO tijdig te informeren over een eventuele wens tot verlenging. Bij uitblijven van een tijdige kennisgeving zal ESITO werknemer aanzeggen niet te zullen verlengen. Wenst opdrachtgever daarna alsnog te verlengen of komt zij terug op een eerdere kennisgeving te willen verlengen, dan zijn de aanzegkosten voor rekening opdrachtgever.

d. ESITO heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en ESITO bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

▪ de opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht; of

▪ aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens ESITO zal (kunnen) voldoen; of

▪ de opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ESITO direct opeisbaar.

e. De opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra ESITO de ESITO Gedetacheerde niet meer kan inzetten doordat de (arbeids-) overeenkomst tussen ESITO en de ESITO Gedetacheerde is geëindigd en deze (arbeids-) overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. ESITO schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

f. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens ESITO m.b.t. door ESITO bij opdrachtgever geïntroduceerde ESITO Gedetacheerden onverlet.

Artikel 5: Functie en beloning

a. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de kandidaat uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever. De beloning van de kandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen en ADV wordt vastgesteld op basis van de bij opdrachtgever geldende beloning en conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

b. De opdrachtgever stelt ESITO tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Overwerk, ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de bij opdrachtgever geldende regeling en aan de opdrachtgever doorberekend.

c. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de kandidaat uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan ESITO onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de kandidaat zal opnieuw worden vastgesteld en het tarief wordt overeenkomstig gecorrigeerd.

Artikel 6: Arbeidsduur en werktijden

De arbeidsomvang en de werktijden van de ESITO Gedetacheerde bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de ESITO Gedetacheerde zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de ESITO Gedetacheerde voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de ESITO Gedetacheerde de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

Artikel 7: Leiding en toezicht

a. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de ESITO Gedetacheerde bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

b. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van ESITO niet toegestaan de ESITO Gedetacheerde op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde (of een ander) verrichten van werkzaamheden. Bij doorlening geldt te allen tijde dat opdrachtgever alle relevante verplichtingen uit deze voorwaarden, in het bijzonder die met betrekking tot arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, overname, inlenersbeloning en aansprakelijkheid op zijn beurt onverkort en voorzien van gelijkluidende boetebepalingen met zijn opdrachtgever overeenkomt en dat hij jegens ESITO volledig instaat voor de nakoming daarvan.

c. De opdrachtgever kan de ESITO Gedetacheerde slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en algemene voorwaarden bepaalde, indien ESITO en de ESITO Gedetacheerde daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Ook tewerkstelling van de ESITO Gedetacheerde in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met ESITO en nadat de ESITO Gedetacheerde daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 8: Arbeidsomstandigheden

a. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de ESITO Gedetacheerde en ESITO verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

b. De opdrachtgever is gehouden om aan de ESITO Gedetacheerde en aan ESITO tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de ESITO Gedetacheerde actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de werkplek van de ESITO Gedetacheerde relevante risico’s en aandachtspunten.

c. Indien de ESITO Gedetacheerde een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert ESITO zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

Artikel 9: Vervanging

a. ESITO is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette ESITO Gedetacheerde door een andere ESITO Gedetacheerde onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van ESITO, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijnen van het UWV. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

b. ESITO schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien ESITO om welke reden dan ook een ESITO Gedetacheerde of een vervanger niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen bij de opdrachtgever kan inzetten.

c. Bij arbeidsongeschiktheid van een ESITO Gedetacheerde is ESITO niet gehouden voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan twee maanden duurt of verwacht wordt te zullen gaan duren, treden ESITO en de opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

Artikel 10: Overname

a. Behoudens wanneer nadrukkelijk en schriftelijk een overnametermijn is overeengekomen, geldt dat het opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet is toegestaan om een ESITO Gedetacheerde gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten ESITO om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.

b. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie eveneens niet toegestaan om een door ESITO in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever voorgestelde ESITO Gedetacheerde binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na het bedoelde voorstellen aan opdrachtgever, buiten ESITO om, in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. Tenzij de opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt dit ook indien de door ESITO geïntroduceerde ESITO Gedetacheerde bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.

c. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel (a. of b.) handelt, is de opdrachtgever aan ESITO een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,--.

d. De opdrachtgever die, nadat een nadrukkelijke en schriftelijke overnametermijn is afgesproken, overgaat tot overname voordat die overnametermijn is verstreken, is aan ESITO een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het geoffreerde c.q. laatst geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het verschil tussen het aantal door de kandidaat voor ESITO bij de opdrachtgever reeds gewerkte en gefactureerde uren en de overeengekomen overnametermijn.

e. Onder ESITO Gedetacheerde wordt in dit artikel derhalve mede verstaan: de ESITO Gedetacheerde die in de voorafgaande 12 (twaalf) maanden door ESITO is voorgesteld aan de opdrachtgever en de ESITO Gedetacheerde wiens inzet minder dan 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd. De overnamebepalingen van dit artikel gelden nadrukkelijk ook voor ZZP’ers en andere kandidaten die niet in loondienst bij ESITO zijn.

Artikel 11: Opschorting

De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de ESITO Gedetacheerde tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de ESITO Gedetacheerde of de ESITO Gedetacheerde niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan ESITO het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren. Partijen treden zo spoedig mogelijk in overleg om een oplossing voor deze ongewenste situatie te vinden.

Artikel 12: Bedrijfssluitingen

De opdrachtgever dient ESITO bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat ESITO deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de ESITO Gedetacheerde. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever ESITO onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om ESITO tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan ESITO het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 13: Aansprakelijkheid opdrachtgever

a. De opdrachtgever zal aan de ESITO Gedetacheerde vergoeden (en ESITO vrijwaren tegen) alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de ESITO Gedetacheerde in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of ESITO daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever zal aan de ESITO Gedetacheerde de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

b. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan ESITO van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient ESITO zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat ESITO eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding van de overeenkomst.

c. De opdrachtgever vrijwaart ESITO voor elke aansprakelijkheid van ESITO als werkgever van de ESITO Gedetacheerde ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ESITO verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 14: Aansprakelijkheid ESITO

a. ESITO is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren en beste kunnen uit te voeren. Indien en voor zover ESITO deze verplichting niet nakomt, is ESITO, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ESITO.

b. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van ESITO is beperkt tot het door ESITO aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door ESITO maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Aansprakelijkheid van ESITO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

c. ESITO is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan een derde dan wel aan de ESITO Gedetacheerde zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de ESITO Gedetacheerde. ESITO is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een ESITO Gedetacheerde is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.

Artikel 15: Tarief

a. Het door de opdrachtgever aan ESITO verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop ESITO op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de ESITO Gedetacheerde werkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt verhoogd met procentuele toeslagen en kostenvergoedingen, voor zover van toepassing. Overwerk en werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) wordt in beginsel beloond conform de bij opdrachtgever geldende regeling. Onderstaande tabel vormt de daarbij ondergrens:

tabel algemene voorwaarden

b. ESITO is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en- regelgeving of van enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van reguliere verhoging van lonen en overige arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast is ESITO gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen op basis van het CBS inflatiecijfer.

c. Iedere aanpassing van het tarief wordt door ESITO zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever het tarief te laag is vastgesteld, is ESITO gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht het tarief op het juiste niveau te brengen. ESITO kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door ESITO zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 16: Facturatie en tijdverantwoording

a. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk c.q. digitaal geaccordeerde urenstaten.

b. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de ESITO Gedetacheerde correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de ESITO Gedetacheerde, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgever staat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.

c. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de ESITO Gedetacheerde in te dienen urenstaten, behoudt de opdrachtgever een kopie van de urenstaat. Bij verschil tussen de door de ESITO Gedetacheerde bij ESITO ingediende urenstaat en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de ESITO Gedetacheerde bij ESITO ingediende urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 17: Betaling

a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door ESITO ingediende factuur binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien een factuur niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.

b. Uitsluitend betalingen aan ESITO of aan een door ESITO schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betaling aan een ESITO Gedetacheerde is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

c. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door ESITO is ingeroepen respectievelijk de vordering door ESITO ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 18: Intellectuele eigendom

a. ESITO zal de ESITO Gedetacheerde op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om, voor zover nodig en mogelijk, te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien ESITO in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de ESITO Gedetacheerde of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan ESITO.

b. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de ESITO Gedetacheerde aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert ESITO over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan ESITO.

c. ESITO is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de ESITO Gedetacheerde verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de ESITO Gedetacheerde zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.

Artikel 19: Geheimhouding

a. ESITO en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie in alle redelijkheid nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

b. Het is de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan gegevens van een door ESITO voorgestelde ESITO Gedetacheerde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESITO aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan ESITO een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van ESITO van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

c. ESITO zal op verzoek van de opdrachtgever, naast wat hierover al met de ESITO gedetacheerde overeengekomen is, de ESITO Gedetacheerde verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of er op de ESITO Gedetacheerde een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

d. Het staat de opdrachtgever vrij om de ESITO Gedetacheerde rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert ESITO over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan ESITO. ESITO is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de ESITO Gedetacheerde.

Artikel 20: Discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door ESITO worden meegewogen.

Artikel 21: Auto

Indien door opdrachtgever rechtstreeks (althans niet via ESITO) aan een ESITO Gedetacheerde een auto of een andere bijtellings-plichtige zaak ter beschikking wordt gesteld, overlegt de opdrachtgever aan ESITO onverwijld alle voor een correcte salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van begin- en einddatum, model en cataloguswaarde. Opdrachtgever is jegens ESITO aansprakelijk voor niet, niet tijdig of onjuist verstrekte gegevens. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik voortvloeiende schade.

Artikel 22: Medezeggenschap

De opdrachtgever is gehouden om de ESITO Gedetacheerde die lid is van een ondernemingsraad (bij werkgever of opdrachtgever) in de gelegenheid te stellen deze rechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Alléén indien de ESITO Gedetacheerde medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het tarief ook verschuldigd over de uren waarin de ESITO Gedetacheerde onder werktijd werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht of een opleiding ter zake volgt.

Artikel 23: Rechtskeuze en geschillen

De relatie tussen opdrachtgever en ESITO wordt volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank te Rotterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel 24: Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepaling.